(vlog) cuộc sống đại học ở mỹ: 1 tuần thực tế của mình | đi học, đi shopping, club, lái xe đêm...

9:05
YouTube icon
Original title: (vlog) cuộc sống đại học ở mỹ: 1 tuần thực tế của mình | đi học, đi shopping, club, lái xe đêm...
Choose captions
Download all
English

Finished 🎉

Submitted by
chilannguyen

chilannguyen

Mar 7, 2022

Vote
English

Found on YouTube

Vietnamese (auto-generated)

Found on YouTube

Original title: (vlog) cuộc sống đại học ở mỹ: 1 tuần thực tế của mình | đi học, đi shopping, club, lái xe đêm...
Comments
No comments yet.
Follow Captionfy